آقای متین حسین پور: (استاد و مدرس گیتار الکتریک | مدرس آواز)